Sveriges lantbruksuniversitet

 

Populärvetenskapliga publikationer

Schroeder M. 2013. Vindfällen och konkurrens styr antalet granbarkborrar. Svampar och insekter Rapport från Future Forests 2009-2012 (eds Björkman C & Stenlid J) sidorna 16 – 17.

Schroeder M, Lindelöw Å, Wulff  S , Jönsson AM. 2013. Vindfällen och konkurrens styr hur många granbarkborrarna blir. SkogsEko, 28 (3): 41.

Schroeder, M. &Wulff, S. 2013. Dukat bord för granbarkborren efter Dagmar. Under tryckning.

Öhrn, P, Björklund, N, Lindelöw, Å., Långström, B. (2012) Ta ut vindfällda granar i rätt tid. SkogsEko, 4, p. 43. [FULL TEXT]

Schroeder, M. 2012. Ny kunskap om skadegörare. SkogsEko 27 (3): 4
Schroeder M., Lindelöw Å. &Wulf S. 2012. Nya angrepp av granbarkborre hotar. SkogsEko 27 (1): 42-43.

Krokene, P., Solheim, H., Christiansen, E., Zhao, T., Hu, J., Borg-Karlson, A.-K., Björklund, N., Långström, B. (2011) Terpener – viktiga för försvar mot barkborrar. SkogsEko, 4, p. 42. [FULL TEXT]

Schroeder, M. 2011. Minskade skador av granbarkborre väntas. SkogsEko 26 (4): 5.

Schroeder, M. 2011. Övervintringsbeteende hos granbarkborren. Formas forskning om skog – ett urval projekt. Br 2, 2011: 41-42.

Schroeder, M. 2011. Kollaps av granbarkborreutbrott – timing och orsaker. Formas forskning om skog – ett urval projekt. Br 2, 2011: 43.

Schroeder, M. 2011. Mer än bara barkborre. SkogsEko 26 (2): 15.

Schroeder, M. 2011. Fler borrar skadar nordliga granar. Notiser från SLU, 1, 2011.

Kärvemo, S. & Schroeder, M. 2011. Därför slår barkborren ännu hårdare i Kanada. SkogsEko 26: 7.

Björklund, N & Långström, B. (2010) Enstaka grupper med granbarkborrefällor ger ingen effekt, SkogsEko, bilaga insektsskador, 1, 12. [FULL TEXT]

Långström, B. & Björklund, N. (2010) Så har bekämpningen av granbarkborren lyckats, SkogsEko, bilaga insektsskador, 1, 8-9. [FULL TEXT] http://pub.epsilon.slu.se/4693/

Schroeder, M. 2010. Färre träd väntas dö i syd 2011. SkogsEko 4/2010

Björklund, N. (2009) Skadad bark hämmar förökning. SkogsLand nr. 10, p. 5. (interview).

Schroeder, M. 2009. Fortsatt låg förökning för granbarkborren. SkogsEko 4/09

Björklund, N. (2008) Utvärdering av barkning av vindfälld gran som en bekämpningsåtgärd mot granbarkborre. Rapport till Länsstyrelserna i Hallands och Jönköpings län, www.lansstyrelsen.se, 4 p. [FULL TEXT]

Schroeder, M. 2008. Vilka stormluckor löper störst risk att koloniseras av granbarkborre? FaktaSkog. Fakta Skog 6

Björklund, N. 2008. Hur effektiva är fångstvirkeshögar? SkogsEko 3, 6-7.

Lindelöw, Å. 2008. Många barkborrar i fällorna i år. Skogseko 3/2008. Bilaga.

Schroeder, M. 2008. Dålig fart på granbarkborrarnas förökning i år. SkogsEko 4/08.

Schroeder, M. 2008. Många barkborrar dör under vintern. SkogsEko3/08.

Schroeder, M. 2008. Dödade träd måste plockas ut i tid. SkogsEko, 1/08.

Lindelöw, Å. 2007. Gott om barkborrar även nästa år. Skogseko 2007. Bilaga.

Långström, B. 2007. Granbarkborren hotar härja värre efter Per. ATL 26.1.2007.

Långström, B. 2007. Det behövs en krisorganisation mot borrarna! Skogsland nr 4.

Långström, B. 2007. Håll ihop mot granbarkborren. Skogen nr 4, 36-37.

Långström, B. 2007. Vädret räddade oss – men hotet finns kvar. Bilaga till Skogseko nr 3, s. 11.

Lindelöw, Å. & Schroeder, M. 2006. Fångsten varierar mellan olika områden. Skogseko nr 1 april, 25.

Lindelöw, Å., Schroeder, L.M., Hedgren, P-O. 2006. Gigantiskt angrepp av barkborre i Kanada. Resurs 1/2006.

Långström, B. 2006. Efter stormen kommer insekterna. Miljöforskning nr 3, 28-30.

Långström, B. 2006. Färre barkborrar än väntat … men hur klarar sig rotryckta träd? Skogseko nr 1, 23.

Schroeder, M. 2006. Hur stora blir granbarkborreskadorna? SkogsEko, 1/06.

Schroeder, M. 2006. Träd med rotkontakt minskar risken. SkogsEko, 1/06.

Schroeder, M & Lindelöw, Å. 2006. Hur stora blir barkborreskadorna? Skogseko 1, 24.

Lindelöw, Å. 2005. Fällor i stormskog tar tempen på insekten. Skogseko 2/2005.

Långström, B. 2005. Granbarkborren största hotet. Stormeko 9-12.

Långström, B. 2005. Alarmerande lite skadeforskning efter stormen. Skogen 11, 40-41.

Långström, B. 2005. Stormen och insekterna – hur kan man stoppa granbarkborren? s 42-45.I: Bendz, M. & Björheden, R, (Red.) Samtal i stormens öga. Växjö universitet, 1-85.

Lindelöw, Å. 2004. Färre granbarkborrar än på länge: Försök kan hjälpa förutse skogsskador. Skogseko 2/2004.

Lindelöw, Å. & Schroeder, L.M. 2003. Stormfällning och granbarkborre. Fakta Skog Nr 6/2003.

Schroeder, M & Lindelöw, Å. 2003. Stormfällning och granbarkborre – hur stor är risken för skador? FaktaSkog, nr 6.

Hedgren, P.O., Schroeder, L.M. & Weslien, J. 2002. Liten risk för insektsskador vid lagring av GROT vid granskog. SkogForsk, Resultat nr 17.

Hedgren, P.O., Schroeder, L.M. & Weslien, J. 2002. Enstaka vindfällen ökar inte risken för barkborreskador. SkogForsk, Resultat nr 23.

Lindelöw, Å. 2001. Insektsskador i Svenska skogar under 2000 - en återblick. Växtskyddsnotiser 65: 18-20.

Lindelöw, Å. 2000. Insektsskador i Svenska skogar under 1999 - en återblick. Växtskyddsnotiser 64: 8-10.

Schroeder, L.M. & Lindelöw, Å. 1999. Reservat och risk för skador orsakade av granbarkborre. Skog & Forskning 4/99: 18-22.

Schroeder, L.M. & Lindelöw, Å. 1999. Vad hände efter stormen ´95´? - så studerades granbarkborrens framfart i Ryfors Gammelskog. Årsringar, Vintern 1999: 19.