Sveriges lantbruksuniversitet

 

Övervakning - fällfångster

Antalet fångade granbarkborrar är ett mått på hur många granbarkborrar det finns samt hur aktiva de varit under flygperioden. Fångstnivåerna varierar starkt mellan områden och år beroende på populationsstorlek och väderlek. Vidare påverkas fångstresultatet av om det finns andra, konkurrerande feromonkällor i landskapet tex. vindfällda granar som nyligen koloniserats av granbarkborre.

Utvecklingen sedan 1995 visar att mängden granbarkborrar varit hög under 1990-talets senare hälft följt av en period med måttliga mängder granbarkborrar. Efter stormarna "Gudrun" och "Per" har fångsterna ökat kraftigt, även i områden som inte nämnvärt berördes av storm. Kvarliggande vindfällda granar i stormområdet och den varma och torra sommaren 2006 är grundorsaker till fångstmönstret. 2008 var fångsterna i fällorna som högst för att minska dramatiskt 2009. 2013 är fångstnivåerna höga i Ljungby, Tingsryd och Sundsvall jämfört med mitten på 2000-talet. I Arvika och Vansbro är fångsterna mindre än 10 000 baggar/hygge vilket är en mycket låg nivå

Fällfångst 1995-2013