Sveriges lantbruksuniversitet

 

Förebyggande åtgärder

Eftersom barkborrar är väldigt beroende av lämpligt yngelmaterial för sin förökning, går förebyggande åtgärder ut på att begränsa tillgången på yngelmaterial i form av färska vindfällen eller annat färskt barrvirke under våren och sommaren, då barkborrarna flyger och förökar sig i lämpligt yngelmaterial. I flertalet länder i Europa har man ett regelverk för att förebygga barkborreangrepp. I den svenska skogsvårdslagens 29 § föreskrivs att obarkat granvirke inte får lagras i skog eller vid bilväg efter 1 juli i södra Sverige och innan 15 juli i Norra Sverige Föreskrifterna begränsar mängden skadad skog som får lämnas till maximalt 5 m3sk per hektar. När risken för angrepp av barkborrar är stor kan Skogsstyrelsen besluta om s.k. bekämpningsområde inom vilket särskilda regler gäller.

[Skogsstyrelsen. Skador på skog - granbarkborre]

[Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till Skogsvårdslagen]

På lång sikt rekommenderas hög vitalitet hos skogsbestånden genom lämpliga skogsskötselåtgärder. Ståndortsanpassning och beståndsvårdande gallringar bidrar till att hög vitalitet upprätthålls hos träden genom hela omloppstiden. Vid höga barkborrepopulationer bör man vara försiktig med sena gallringar.