Sveriges lantbruksuniversitet

 

Allmänt om skydd av skog och virke

Åtgärder för att skydda växande skog mot barkborrar kallas skogsskyddsåtgärder och dessa kan indelas i två huvudgrupper. Med förebyggande åtgärder menar man åtgärder som går ut på att förebygga uppkomsten av skador. Bekämpningsåtgärder har som syfte att minska skadorna under ett pågående angrepp genom att man på olika sätt försöker minska mängden barkborrar. Gränsen mellan förebyggande åtgärder och bekämpningsåtgärder är emellertid inte alltid tydlig eftersom en och samma åtgärd kan ha dubbla syften. Genom att tex använda fångstträd kan man både reducera den angripande populationen och förebygga skador på stående skog.


Vattenbegjutning av virke. Byholmaterminalen. Foto: Åke Lindelöw, SLU