Sveriges lantbruksuniversitet

 

Bekämpningsåtgärder

Sök & Plock-metoden bygger på att man fäller och avlägsnar angripna stående träd innan barkborrarna lämnar dem, dvs de fungerar som stående fångstträd. Ju tidigare man tar ut de angripna träden, desto bättre effekt. Fördelarna med sök- och plockmetoden är att virkesvärdet kan räddas, föräldraskalbaggarna kan inte göra någon syskonkull och att ingen ny generation kan utvecklas. I ett tidigt skede finns få fiender i träden. Under sommaren är det dock svårt att upptäcka de angripna träden i tid. Brunt gnagmjöl vid stamfoten och kåda i anslutning till ingångshål är tydliga tecken på att träden koloniserats. Bristen på effektiva metoder att finna de angripna träden, begränsar metoden.

Fångstträd/fångstvirke är en gammal bekämpningsmetod som bygger på att man fäller träd som man låter bli angripna av granbarkborren och sedan tar hand om innan barkborrarna lämnar träden. Om man gör det inom en månad efter angreppet har man stor chans att få med både de angripande barkborrarna och deras avkomma samt rädda virkesvärdet. Risken med fångstträdsmetoden är att man odlar barkborrar om man inte hinner ta hand om träden/virket innan den unga generationen lämnar dem. Man kan öka fångstträdens effektivitet genom att beta dem med feromoner så att fler barkborrar lockas till dem. Man kan också behandla dem med insekticider så att de anlockade barkborrarna dör när de landar på träden/virket och då behövera man inte ta hand om träden inom en viss tid eftersom det inte blir någon förökning i dem. Metoden är dock tveksam från miljösynpunkt.

Olika typer av feromonfällor har utvecklats och använts för massfångst av granbarkborrar på olika håll i Europa. Feromonerna är kemiska kommunikationssignaler som barkborrehanarna producerar när de gnager sig in i träden och lockar till sig både hanar och honor. Man kan fånga stora mängder barkborrar i fällor och metoden fungera utmärkt för övervakning av barkborrepopulationer (se övervakning). I likhet med andra bekämpningsmetoder är det osäkert om insatser för att reducera mängden granbarkborrar kompenseras av en miskad mängd dödade träd.

Feromoner kan också kombineras med sk rullande avverkning dvs man betar stående träd i utvalda beståndskanter som avverkas inom några veckor efter det träden angripits. Feromonerna flyttas till nya träd som sedan avverkas osv. Metoden ställer mycket höga krav på avverknings- och transportresurser men ger rätt använd många fångade barkborrar per använd feromondispenser.

Man kan styra bort barkborrar från en välta eller en plats med ”antiferomoner” som verbenon (en doftsignal som granbarkborrarna avger för att signalera att trädet är fullt) eller värdväxtsubstanser som björkdoft men dessa måste kombineras med anlockning i närheten för att fungera som bekämpningsmetod. I Nordamerika kallas metoden ”push & pull”. Än så länge finns inga i praktiken fungerande metoder.


Insekticidbehandlat fångstvirke. Foto: Åke Lindelöw, SLU